computer-repair-london

Սարքավորումներ

Արտադրության սարքավորումներ

PCB PP կտրող մեքենա

PCB Browning Line

PCB շերտավորման մեքենա

PCB ավտոմատ ծածկույթի գիծ

PCB անկյունային Grinding մեքենա

PCB PTH Line

PCB արտաքին սխեման մշակող մեքենա

PCB DES արտադրական գիծ

PCB SES արտադրական գիծ

PCB քիմիական մաքրման գիծ

PCB CCD ազդեցության մեքենա

PCB ավտոմատ ծածկույթի մեքենա

PCB ավտոմատ շերտավորման մեքենա

PCB LDI մեքենա

PCB Legend տպագիր մեքենա

PCB Routing Machine

PCB Լվացքի մեքենա

PCB հորատման մեքենա

Փորձարկման սարքավորումներ

PCB ավտոմատ փորձարկման մեքենա

PCB Flying Probe Test Machine

PCB երկչափ ստուգման մեքենա

PCB ռենտգեն ստուգման մեքենա

PCB AOI ստուգման մեքենա

PCB ֆիզիկական քիմիայի լաբորատորիա

PCB փորձարկման մեքենա

FQC